Aanvragen

Het bestuur vergadert enige malen per jaar. Aanvragen kunnen ook buiten de vergadering (evt. digitaal) binnen het bestuur aan de orde komen en worden afgehandeld.

Aanvraagprocedure particulieren

 1. Aanvragen kunnen worden ingediend door middel van het aanvraagformulier van Stichting De Putter te downloaden.

 2. Aanvragen kunnen uitsluitend per e-mail worden ingediend.

 3. Wij vragen uw medewerking om de juiste afweging te maken vóór u onze stichting aanschrijft. Aandachtspunten kunnen zijn:

  • is het verzoek noodzakelijk of alleen wenselijk?

  • zijn de financiën van de cliënt u voldoende duidelijk en door u gecontroleerd?

  • kunnen familie en vrienden de cliënt ondersteunen?

  • zijn de voorliggende, wettelijke voorzieningen benut?

 4. Het aanvraagformulier kan uitsluitend worden ingevuld en ondertekend door een professionele hulpverlener van een geregistreerde maatschappelijk werkende instelling/zorginstelling of door een bewindvoerder, aangesloten bij - door het bestuur erkende - brancheverenigingen voor professionele bewindvoerders of door een arts.

 5. Bij de aanvraag wordt een sociale rapportage van de professionele hulpverlener meegestuurd, op briefpapier van de instelling en ondertekend, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

  • Een korte schets van de sociale omstandigheden van de cliënt. Denk aan: leefomstandigheden en (medische) achtergrond.

  • Wat er door de hulpverlener en de cliënt is gedaan om problemen te voorkomen of op te lossen.

  • Welke problemen er nu nog zijn en wat de gevolgen zijn als er geen oplossing wordt gevonden.

  • Op welke wijze soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen zal worden, m.a.w. wat is het toekomstperspectief en het plan van aanpak ( zonder duidelijke, concrete omschrijving van dit toekomstperspectief en plan van aanpak kan de aanvraag afgewezen worden).

  • Concrete vraagstelling aan Stichting De Putter met een duidelijke motivering van de vraag en begroting.

  • Andere fondsen die benaderd worden met eventuele daaruit bekende toekenning of afwijzing.

 6. Er kan niet worden volstaan met een motivatiebrief van de cliënt zelf.

 7. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

 8. De hulpverlener krijgt schriftelijk bericht van het bestuursbesluit, doorgaans binnen een maand na ontvangst van de aanvraag.

 9. Toegekende giften worden uitsluitend overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient.

 10. Ondersteuning door de stichting is in beginsel eenmalig.

 11. Cliënten dienen zélf het aanvraagformulier aan te vinken en te ondertekenen.