Stichting

Bestuur

Voorzitter: I.L.M. Komor

Secretaris: S.P.M. van Dorp - Peek

Penningmeester: R.W.J. Verschragen

Lid: P. H. L. M. Duijvestijn

Lid: L.Th.M. Barge

Het bestuur kan per e-mail worden bereikt: info@stichtingdeputter.nl

Financiële verantwoording

In de in 2020 gehouden twee bestuursvergaderingen werden, na een zorgvuldige selectie ca. 12 aanvragen gehonoreerd. Het betrof in alle gevallen aanvragen voor individuele ondersteuning.

Totaal werd er voor € 4.017,-- aan aanvragen gehonoreerd.

De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten en rente .

De lasten, excl. donaties, betreffen kosten i.v.m. bankzaken, administratie, vermogensbeheer, webhosting e.d.

Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.


Verkorte staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Totaal baten 36.903 64.894

Totaal lasten -/- 4.337 -/- 3.239

Totaal donaties -/- 4.017 -/- 4.052

Exploitatieresultaat 28.549 57.605


Stichting De Putter is bij de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register.

RSIN/fiscaal nummer: 8023.92.507

Stichting De Putter is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41154149.