Stichting

Bestuur

Voorzitter: I.L.M. Komor

Secretaris: S.P.M. van Dorp - Peek

Penningmeester: R.W.J. Verschragen

Lid: P. H. L. M. Duijvestijn

Lid: L.Th.M. Barge

Het bestuur kan per e-mail worden bereikt: info@stichtingdeputter.nl

Financiële verantwoording

In de in 2019 gehouden twee bestuursvergaderingen werden, na een zorgvuldige selectie ca. 13 aanvragen gehonoreerd. Het betrof in alle gevallen aanvragen voor individuele ondersteuning.

Totaal werd er voor € 4.052,-- aan aanvragen gehonoreerd.

De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten en rente .

De lasten, excl. donaties, betreffen kosten i.v.m. bankzaken, administratie, vermogensbeheer, webhosting e.d.

Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.


Verkorte staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Totaal baten 64.894 -/-11.722

Totaal lasten -/- 3.239 -/- 3.797

Totaal donaties -/- 4.052 -/- 6.609

Exploitatieresultaat 57.605 -/- 22.128


Stichting De Putter is bij de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register.

RSIN/fiscaal nummer: 8023.92.507

Stichting De Putter is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41154149.