Stichting

Bestuur

Voorzitter:                      I.L.M. Komor

Secretaris:                      S.P.M. van Dorp - Peek

Penningmeester:       R.W.J. Verschragen

Lid:                                     P. H. L. M.  Duijvestijn

Lid:                                     L.Th.M.  Barge

Het bestuur kan per e-mail worden bereikt: info@stichtingdeputter.nl

Financiële verantwoording

In de in 2022 gehouden twee bestuursvergaderingen werden, na een zorgvuldige selectie ca. 9 aanvragen gehonoreerd. Het betrof in alle gevallen aanvragen voor individuele ondersteuning. 

Totaal werd er voor € 9.088,-- aan aanvragen gehonoreerd.

De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten en rente . 

De lasten, excl. donaties, betreffen kosten i.v.m. bankzaken, administratie, vermogensbeheer, webhosting e.d.

Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.


Verkorte staat van baten en lasten

                                                            2022                2021

                                                                €                           €

Totaal baten                        -104.079              59.804 

Totaal lasten                         -/- 4.503          -/- 4.474 

Totaal donaties                  -/- 9.088           -/- 3.950

Exploitatieresultaat  -/-117.670              51.380


Stichting De Putter is bij de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register.

RSIN/fiscaal nummer: 8023.92.507

Stichting De Putter is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41154149.