Doelstelling en beleid

Doel van de stichting is het verlenen van financiële steun aan binnen Nederland gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, het delgen van noden van behoeftige personen, en alles wat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. In de bestuursvergadering van 30.10.1999 is besloten de doelstelling als volgt nader uit te leggen: het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen. Bij het verlenen van deze hulp laat het Bestuur zich in sterke mate leiden door de zorg van de noden voor de mens. In beginsel worden kleine bijdragen (€ 200 - € 500) gedoneerd voor het lenigen van de nood van mensen in schrijnende omstandigheden. Bij instellingen die onderzoek doen, zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan diabetes mellitus.

Beperkingen

Geen bijdragen worden verstrekt voor studiebeurzen, theaterproducties, tentoonstellingen, congressen, restauraties en muziekgezelschappen.

Werkzaamheden

Elk jaar ontvangt de stichting veel verzoeken om financiële steun. Daar waar het om individuele steunaanvraag gaat is het van belang dat de aanvraag vergezeld gaat van een toelichting door een professionele instantie. Door de secretaris wordt in overleg met de voorzitter een selectie gemaakt van aanvragen die zich kwalificeren. Het bestuur vergadert vervolgens twee maal per jaar over de aanvragen.

Verwerving van fondsen

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen. De stichting doet niet aan actieve geldwerving en maakt hiervoor dus geen kosten. Bijdragen van begunstigers, giften, legaten en erfstellingen worden in dankbaarheid aanvaard. De stichting heeft geen winstoogmerk.